I GSK 193/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2420903

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2017 r. I GSK 193/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Borowicz.

Sędziowie: NSA Lidia Ciechomska-Florek, del. WSA Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej (A.) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 r. sygn. akt I SA/Ke 616/16 w sprawie ze skargi K. S., W. S. - (A.) S.C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Kielcach z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia:

1.

zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo;

2.

na podstawie art. 31 § 1 w zw. z art. 124 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) wyznaczyć (A.) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w D. miesięczny termin do usunięcia braków w postaci powołania zarządu tej Spółki, pod rygorem zawieszenia postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Ze złożonych do akt sprawy dokumentów wynika, że (A.) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w D. nie ma organu powołanego do jej reprezentacji jako osoby prawnej oraz prokurenta, który zrezygnował z tej funkcji i oświadczenie w tym względzie złożył w siedzibie Spółki. Jak wynika ze złożonych przez Spółkę dokumentów, braki powyższe mogą zostać uzupełnione, gdyż we właściwym trybie został ustanowiony kurator dla Spółki m.in. z zakresem uprawnień do niezwłocznego podjęcia starań o powołanie zarządu Spółki. Ze złożonych do akt dokumentów wynika też, że na drugą połowę maja 2017 r. zostało zaplanowane nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, na którym zostanie wybrany nowy prezes zarządu.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny stosownie do art. 31 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), wyznaczył (A.) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w D. miesięczny termin do zgłoszenia się do postępowania organu uprawnionego do reprezentacji Spółki, który w tym czasie powinien zostać powołany.

Zważywszy na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 133 § 2 p.p.s.a. oraz art. 31 § 1 w zw. z art. 124 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.