Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1985590

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 października 2015 r.
I GSK 1858/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Borowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku A. Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej A. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. z dnia 17 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 327/15 w sprawie ze skargi A. Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł., wyrokiem z dnia 17 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 327/15 oddalił skargę A. Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) lutego 2015 r. w przedmiocie podatku akcyzowego.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wskazał, że obecnie jego majątek, w tym wszystkie nieruchomości, których wartość przewyższa 1000 zł, został zajęty przez Urząd Skarbowy i Urząd Celny. Urząd Skarbowy skierował do banków zawiadomienia o zajęciu rachunków bankowych, co pozbawiło skarżącego możliwości poszukiwania ewentualnego kredytodawcy. Wniesiona skarga dotyczy jednej z 7 decyzji wymiarowych, w tym w podatku akcyzowym, w podatku od towarów i usług i w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna przybliżona kwota główna zobowiązań podatkowych plus odsetki wynosi ponad 3 000 000 zł. Jego działalność gospodarcza polega na prowadzeniu dwóch stacji benzynowych, które są przez niego dzierżawione, a odbiorcami paliwa były głównie firmy transportowe, które kupowały paliwo z odroczonym terminem płatności. Z tej działalności utrzymuje pięcioosobową rodzinę. Podkreślił, że nie posiada majątku, który mógłby spieniężyć i w ten sposób zaspokoić roszczenia Skarbu Państwa, a wykonanie decyzji wymiarowych wiązałoby się z likwidacją całego dorobku życia skarżącego i jego rodziny. Do skargi kasacyjnej załączono obszerną dokumentację dotyczącą jego sytuacji majątkowej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek strony skarżącej wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego ocena całokształtu okoliczności wynikających z akt sprawy uzasadnia wniosek skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) lutego 2015 r., którą to decyzją organ ten utrzymał w mocy decyzję organu I instancji z dnia (...) października 2014 r., określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc kwiecień 2012 r. w wysokości 200 857 zł. Wyegzekwowanie należności z zaskarżonej decyzji (w wyżej podanej kwocie), może spowodować nieodwracalne skutki finansowe dla skarżącego i spowodować wyrządzenie znacznej szkody w jego majątku. Potwierdzają to wyjaśnienia skarżącego i dokumenty znajdujące się w aktach sądowoadministracyjnych (dokumenty dołączone do skargi). Naczelny Sąd Administracyjny miał na uwadze, że co do zasady świadczenie pieniężne jest z natury rzeczy świadczeniem odwracalnym, jednakże rozważając skutki zapłaty wskazanej należności, należało mieć na uwadze wysokość spornego świadczenia pieniężnego, która w niniejszej sprawie jest znaczna.

Nie bez znaczenia w rozpatrywanej sprawie jest również okoliczność, że postanowieniem z dnia 8 maja 2015 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, a postanowieniem z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 327/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. pozytywnie rozpoznał uprzedni wniosek skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wprawdzie skutek wynikający ze wspomnianego postanowienia upadł wraz z wydaniem przez Sąd I instancji wyroku oddalającego skargę A. Z., jednakże wyrażone wówczas stanowisko odnośnie do wystąpienia przesłanek wstrzymania wykonania decyzji organu I instancji pozostaje nadal aktualne.

Skarżący we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji precyzyjnie przedstawił swoją sytuację i skrupulatnie udokumentował prawdziwość twierdzeń zawartych we wniosku.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.