Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1985575

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 października 2015 r.
I GSK 1618/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Wach.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi J. H. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2009 r. sygn. akt I FSK 470/08 w sprawie ze skargi kasacyjnej J. H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 16 maja 2007 r. sygn. akt III SA/Gl 1282/06 w sprawie ze skargi J. H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) czerwca 2006 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia:

1.

odrzucić skargę o wznowienie postępowania;

2.

zwrócić ze środków budżetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego na rzecz J. H. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem wniesionego wpisu od skargi o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 26 czerwca 2009 r., sygn. akt I FSK 470/08, oddalił skargę kasacyjną J. H. (dalej: skarżąca) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z 16 maja 2007 r., sygn. akt III SA/Gl 1282/06 w sprawie ze skargi J. H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) czerwca 2006 r. w przedmiocie podatku akcyzowego.

W dniu (...) sierpnia 2015 r. (data prezentaty z wpływu korespondencji do NSA) J. H., działając poprzez swojego pełnomocnika - adwokata P. K., złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem z dnia 26 czerwca 2009 r., sygn. akt I FSK 470/08, wnosząc o:

1)

wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 26 czerwca 2009 r., sygn. akt I FSK 470/08;

2)

zmianę powyższego wyroku przez uchylenie wyroku WSA w G. z dnia z 16 maja 2007 r., sygn. akt III SA/Gl 1282/06; decyzji Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) czerwca 2006 r., nr (...) oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia (...) października 2005 r., nr (...) określającej kwotę zobowiązania podatkowego i zaległości podatkowej w podatku akcyzowym za miesiąc październik 2004 r. oraz kwotę odsetek od zaległości podatkowej w podatku akcyzowym od wstępnych wpłat dziennych za miesiąc październik 2004 r. liczonych do (...) listopada 2004 r.;

3)

zasądzenie na rzecz skarżącej od Naczelnika Urzędu Celnego w K. zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Skargę o wznowienie postępowania skarżąca oparła na podstawie z art. 271 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej p.p.s.a.), ponieważ na skutek naruszenia art. 32 p.p.s.a. skarżąca była pozbawiona możliwości działania.

W uzasadnieniu tej skargi skarżąca podniosła, iż w postępowaniu zakończonym prawomocnym orzeczeniem została pozbawiona faktycznej możliwości działania, co skutkować winno wznowieniem postępowania z powodu nieważności. Skarżąca podniosła, że nie została zawiadomiona o terminie rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ani poinformowana o wydanym w sprawie wyroku. Dopiero (...) lipca 2015 r. dowiedziała się o zakończonym postępowaniu sądowym.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Instytucja wznowienia postępowania polega na ponownym rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem w przypadkach zajścia ustawowych przyczyn wznowienia. Art. 270 p.p.s.a. dopuszcza wznowienie postępowania zarówno w przypadku postępowań zakończonych wyrokiem, jak i postanowieniem.

Skarga o wznowienie postępowania powinna odpowiadać wymaganiom formalnym stawianym pismom strony (art. 46 p.p.s.a.), a ponadto zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz żądanie uchylenia lub zmiany zaskarżonego orzeczenia (art. 279 p.p.s.a.). Podanie podstawy wznowienia powinno zawierać powołanie i wyraźne określenie, które z podstaw wymienionych w art. 271-273 p.p.s.a. uzasadniają wznowienie postępowania w danej sprawie, natomiast uzasadnienie podstaw wznowienia powinno zawierać w szczególności powołanie okoliczności powodujących istnienie wskazanej podstawy wznowienia.

Zgodnie z art. 280 p.p.s.a. Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań Sąd skargę odrzuci.

Skarżąca w niniejszej sprawie powołała się na podstawę z art. 271 pkt 2 powołanej ustawy, czyli pozbawienie możności działania wskutek naruszenia przepisów prawa.

Autor skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego podał, że skarżąca nie została zawiadomiona o terminie rozprawy oraz nie doręczono jej wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2009 r., sygn. akt I FSK 470/08.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, iż z akt sądowych (III SA/GL 1282/06) wynika, że skargę kasacyjną w imieniu skarżącej wniósł adwokat J. N., który zgodnie z pełnomocnictwem z dnia (...) sierpnia 2007 r. (k. 110 akt WSA) był umocowany do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w G. z dnia 16 maja 2007 r., sygn. akt III SA/Gl 1282/06 oraz reprezentowania strony przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pełnomocnikowi doręczano korespondencję w sprawie m.in. o uzupełnienie braków formalnych skargi kasacyjnej oraz uzupełnienie wniosku o przyznanie prawa pomocy. Ponadto adwokat J. N. pismem z dnia (...) stycznia 2009 r. poinformował NSA Wydział I Izba Finansowa o zmianie adresu kancelarii i kierowaniu tam korespondencji.

Jak wynika z akt I FSK 470/08 pełnomocnikowi skarżącej doręczono w dniu (...) czerwca 2009 r. (k. 21 akt NSA) zawiadomienie z dnia (...) maja 2009 r. o terminie rozprawy. Pismem z dnia (...) czerwca 2009 r. pełnomocnik skarżącej złożył załącznik do protokołu rozprawy kasacyjnej a następnie po wydaniu wyroku wniósł wniosek o jego uzasadnienie. Odpis wyroku NSA z dnia 26 czerwca 2009 r. został prawidłowo doręczony pełnomocnikowi J. H. w dniu (...) października 2009 r. Ustanowiony w sprawie pełnomocnik nie zawiadomił Sądu, iż udzielone mu pełnomocnictwo zostało przez mocodawczynię cofnięte.

Reasumując skarga kasacyjna z (...) sierpnia 2007 r. została wniesiona w imieniu skarżącej przez umocowanego w sprawie adwokata J. N., który reprezentował ją przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nie można więc podzielić zarzutów skargi o wznowienie postępowania dotyczących pozbawienia skarżącej możliwości faktycznego działania. Pełnomocnikowi skarżącej została prawidłowo doręczana korespondencja, tym samym skarżąca nie została pozbawiona możliwości wniesienia pism procesowych oraz wyrażenia swojego stanowiska w sprawie.

Wskazanie podstaw wznowienia i ich uzasadnienie jest elementem obligatoryjnym skargi (art. 279 p.p.s.a.), którego brak powoduje, że skarga o wznowienie nie może być przez Sąd rozpoznana merytorycznie. Zgodnie z treścią art. 280 § 1 p.p.s.a. Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań Sąd skargę odrzuca.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na mocy art. 280 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.