Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721872

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 września 2019 r.
I GSK 1600/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Ł. Spółki z o.o. w Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Łd 733/18 w sprawie ze skargi Ł. Spółki z o.o. w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegającej zwrotowi do budżetu miasta postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, wyrokiem z dnia 6 marca 2019 r., oddalił skargę A. Spółki z o.o. w Ł. wniesioną na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w przedmiocie określenia kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegającej zwrotowi do budżetu miasta.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącej (ustanowionemu z urzędu) w dniu 9 kwietnia 2019 r. (k. 45 akt sądowych). W terminie otwartym na wniesienie skargi kasacyjnej pełnomocnik spółki złożył opinię o braku podstaw do jej wniesienia (k. 48-52 akt sądowych).

Odpis opinii został doręczony skarżącej spółce w dniu 10 maja 2019 r. (k. 55 akt sądowych) i została pouczona o możliwości złożenia skargi kasacyjnej w trybie art. 177 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.").

W dniu 13 czerwca 2019 r. nowy pełnomocnik skarżącej spółki złożył w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę kasacyjną od wskazanego na wstępie wyroku (k. 63 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 173 § 1 p.p.s.a. od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Natomiast zgodnie z art. 177 § 4 p.p.s.a. jeżeli pełnomocnik wyznaczony na podstawie art. 253 § 2 p.p.s.a. nie stwierdza podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, składa w sądzie, w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej, sporządzoną przez siebie opinię w tym przedmiocie wraz z odpisem dla strony, dla której został ustanowiony. Sąd doręcza odpis opinii stronie. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez stronę biegnie od dnia doręczenia odpisu opinii, o czym sąd poucza stronę, dokonując doręczenia (art. 177 § 4 p.p.s.a.).

Jak wynika z akt sprawy, w trakcie biegu 30-dniowego terminu do złożenia skargi kasacyjnej, pełnomocnik skarżącej spółki wyznaczony na podstawie art. 253 § 2 p.p.s.a., w terminie o którym mowa w art. 177 § 1 p.p.s.a. złożył opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, która została doręczona skarżącej spółce w dniu 10 maja 2019 r. Tego też dnia, zgodnie z treścią art. 177 § 4 p.p.s.a., rozpoczął się bieg terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, o czym skarżąca została prawidłowo pouczona przy doręczeniu odpisu opinii (k. 53 i 54 akt). Termin powyższy upłynął w dniu 10 czerwca 2019 r., natomiast skarga kasacyjna została złożona osobiście przez nowego pełnomocnika skarżącej, w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, dopiero w dniu 13 czerwca 2019 r.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 180 w związku z art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.