I GSK 1577/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3007250

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2020 r. I GSK 1577/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Dariusz Dudra.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy ze skargi kasacyjnej Z. L. - F. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 lipca 2013 r. sygn. akt I SA/Sz 277/13 w sprawie ze skargi Z.L. - F. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku akcyzowego postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 277/13 oddalił skargę Z.L. - F. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku akcyzowego.

Skarżący wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

W dniu 19 lutego 2015 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo M.L. z informacją o śmierci skarżącego. Do pisma został dołączony odpis skrócony aktu zgonu Z. L., z którego wynika, że zmarł on w dniu (...) grudnia 2014 r. w D.

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt I GSK 1577/13 Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 130 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd umarza zawieszone postępowanie w razie śmierci strony, po upływie pięciu lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny. W piśmiennictwie wskazuje się, że przepis ten umożliwia zakończenie postępowania zawieszonego z powodu śmierci strony w razie niezgłoszenia się jej następców prawnych i braku podstaw do wystąpienia do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku (zob. M. Jagielska, A. Wiktorowska, K. Wojciechowska, (w:) R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, 5. wydanie, Warszawa 2017, s. 624). Przepis ten, na mocy art. 193 p.p.s.a., znajduje odpowiednie zastosowanie również w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Jak wskazano wyżej, postanowienie o zawieszeniu postępowania kasacyjnego z powodu śmierci skarżącego zostało w niniejszej sprawie wydane 26 lutego 2015 r. Przez pięć kolejnych lat postępowanie to nie zostało podjęte.

Wobec tego wystąpiła przesłanka umorzenia zawieszonego postępowania określona w art. 130 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 130 § 1 pkt 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.