Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1668935

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 marca 2015 r.
I GSK 1446/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Stukan-Pytlowany.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprostowania z urzędu błędu rachunkowego w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2014 r. sygn. akt I GSK 1446/13 w sprawie ze skargi kasacyjnej "N." Spółki z o.o. z siedzibą w D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 295/13 w sprawie ze skargi "N." Spółki z o.o. z siedzibą w D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: sprostować z urzędu postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt I GSK 1446/13, w punkcie 2 sentencji w ten sposób, że w miejsce kwoty i słów: "200 (dwieście) złotych" wpisać: "203 (dwieście trzy) złote".

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt I GSK 1446/13, umorzył postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej "N." Spółki z o.o. z siedziba w D. i zwrócił Spółce wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 200 zł.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Na mocy art. 166 ww. ustawy uprawnienie to obejmuje również postanowienia sądu.

W wyniku oczywistej omyłki we wskazanym powyżej postanowieniu z dnia 22 października 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny zasądził na rzecz "N." Spółki z o.o. z siedziba w D. zwrot wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 200 zł, gdy tymczasem z akt sprawy bezsprzecznie wynika, że Spółka uiściła wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 203 zł.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 156 § 1 w związku z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.