Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1528808

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 4 września 2014 r.
I GSK 1321/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Bała.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. S. E. S.A. w K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 marca 2014 r., sygn. akt V SA/Wa 2720/13 w zakresie odrzucenia skargi P. S. E. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 25 marca 2014 r., sygn. akt V SA/Wa 2720/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odrzucił skargę P. S. E. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z (...) października 2013 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym.

W uzasadnieniu stwierdzono, że, zarządzeniem Sądu z 15 stycznia 2014 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżącej 24 stycznia 2014 r.

W ocenie WSA, skoro skarżąca nie wykonała tego zarządzenia w zakreślonym terminie, skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.).

Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia złożył skarżąca, wnosząc o jego uchylenie. Zarzuciła:

1.

na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 220 § 3 p.p.s.a. poprzez odrzucenie skargi do WSA z uwagi na brak wpłaty wpisu, pomimo złożenia w terminie zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziały wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego z 15 stycznia 2014 r.;

2.

naruszenie art. 195 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 194 § 2 i art. 227 § 1 p.p.s.a. poprzez nierozpoznanie wniesionego w terminie i spełniającego wymogi formalne zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału, z powodu uznania że zażalenie nie zostało wniesione, co było spowodowane mylnym przyporządkowaniem go do akt innej sprawy przez WSA.

W uzasadnieniu skarżąca stwierdziła, że wniosła zażalenie na zarządzenie z 15 stycznia 2014 r., którego wpływ nie został odnotowany przez WSA. Po skontaktowaniu się z sekretariatem, pełnomocnik skarżącej został poinformowany, że zażalenie to zostało dołączone do akt innej o sygn. V SA/Wa 2721/13.

Zarządzeniem z 31 lipca 2014 r., sygn. akt I GSK 1321/14, Naczelny Sąd Administracyjny zdjął sprawę z wokandy posiedzenia niejawnego wyznaczonego na ten dzień oraz zwrócił się do Wydziału V WSA w W. o wypożyczenie akt sądowych o sygn. V SA/Wa 2721/13.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zawiera usprawiedliwione podstawy, więc postanowienie należało uchylić.

Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli pismo nie zostanie należycie opłacone, przewodniczący wzywa wnoszącego do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli wpis od skargi nie zostanie uiszczony pomimo wezwania, podlega ona odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.). Stosownie do art. 220 § 4 p.p.s.a. strona może jednak wnieść zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu. Dopiero po rozpoznaniu zażalenia na zarządzenie przewodniczącego wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu, sąd może odrzucić nieopłaconą skargę.

W niniejszej sprawie zażalenie na zarządzenie z 15 stycznia 2014 r. nie zostało rozpoznane. Co więcej nie zostało dołączone do akt niniejszej sprawy.

Po otrzymaniu akt o sygn. akt V SA/Wa 2721/13, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że za okładką akt administracyjnych znajduje się zażalenie z 28 stycznia 2014 r. na zarządzenie z 15 stycznia 2014 r., sygn. akt V SA/Wa 2720/13. Zażalenie to zostało nadane do Sądu (...) stycznia 2014 r. (por.k. 55 akt sądowych sprawy o sygn. V SA/Wa 2721/13), a więc w terminie do jego wniesienia.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że WSA przedwcześnie odrzucił skargę. Dokonał bowiem tego przed rozpoznaniem prawidłowo złożonego zażalenia na zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.