Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2626662

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 stycznia 2019 r.
I GSK 1267/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Hanna Kamińska (spr.).

Sędziowie: NSA Dariusz Dudra, del. WSA Ewa Cisowska-Sakrajda.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 2 czerwca 2016 r. sygn. akt I SA/Rz 337/16 w sprawie ze skargi (...) na decyzje Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym po wznowieniu postępowania postanawia:

1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2. zwrócić (...) ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 400 (czterysta) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik skarżącej kasacyjnie spółki pismem z dnia 21 stycznia 2019 r. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wyrokiem z dnia 2 czerwca 2016 r. sygn. akt I SA/Rz 337/16.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.