Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632016

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 19 lutego 2019 r.
I GSK 113/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Borowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 listopada 2018 r.; sygn. akt III SA/Łd 786/18 w sprawie ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na uchwałę Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia (...) sierpnia 2018 r.; nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej projektu postanawia: pozostawić skargę kasacyjną bez rozpatrzenia.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, objętym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 8 listopada 2018 r., sygn. akt III SA/Łd 786/18, oddalił skargę A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na uchwałę Zarządu Województwa (...) z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej projektu.

Jak wynika z akt sprawy, odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego - adw. (...) - w dniu 17 grudnia 2018 r. (k. 58 akt sądowych).

Pełnomocnik skarżącej pismem z dnia 16 stycznia 2019 r. wniósł, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, skargę kasacyjną od powyższego wyroku. Skarga kasacyjna została nadana listem poleconym na adres Sądu pierwszej instancji w dniu 16 stycznia 2019 r. (k. - 63 akt sądowych). Przewodniczący Wydziału III WSA w Łodzi zarządzeniem z dnia 24 stycznia 2019 r. (k. 64 akt), przekazał skargę kasacyjnej do NSA. Akta w wykonaniu zarządzenia z dnia 24 stycznia 2019 r. przekazano do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 25 stycznia 2019 r. (data prezentaty NSA k. 64 akt).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna, jako wniesiona po upływie ustawowego terminu, podlegała pozostawieniu bez rozpatrzenia.

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm., dalej: u.z.p.p.r.), reguluje postępowanie sądowoadministracyjne pod wieloma względami odmiennie od trybu określonego w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 64 u.z.p.p.r., w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy.

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wprowadza też pewne modyfikacje w stosunku do rozwiązań przewidzianych w p.p.s.a., m.in. skrócone zostały terminy do wniesienia skargi i skargi kasacyjnej, wprowadzono termin do rozpatrzenia skargi kasacyjnej, a także przewidziano tryb jej wniesienia bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powyższe rozwiązania zmierzały do uzyskania efektu szybkości postępowania, idącego dalej niż to umożliwia realizacja przepisów p.p.s.a.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 zd. 1 u.z.p.p.r., wnioskodawca lub właściwa instytucja pośrednicząca lub zarządzająca może wnieść skargę kasacyjną, wraz z kompletną dokumentacją, bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Z kolei stosownie do treści zdania 2 tego przepisu, do skargi kasacyjnej stosuje się odpowiednio art. 61 ust. 3, 4, 6 i 7 tej ustawy, przy czym przepisy te zawierają regulację dotyczącą trybu wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a mianowicie obowiązku wniesienia w oryginale lub uwierzytelnionej kopii kompletnej dokumentacji w postaci wyszczególnionych w przepisie dokumentów - ust. 3 i 4. Natomiast zgodnie z art. 61 ust. 6 u.z.p.p.r. wniesienie skargi po terminie 14 dni (pkt 1), bez kompletnej dokumentacji (pkt 2) lub bez uiszczenia wpisu stałego w terminie, o którym mowa w ust. 2 tego przepisu (pkt 3) powoduje pozostawienie takiej skargi bez rozpatrzenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. Wezwanie wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 5.

Jak wynika z art. 62 ust. 1 zd. 1 u.z.p.p.r., skargę kasacyjną należy wnieść bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Skarga kasacyjna jest pismem procesowym w rozumieniu art. 45 p.p.s.a. Termin dokonania czynności w postępowaniu sądowym w formie pisma jest zachowany wówczas, gdy pismo zostało przed upływem terminu wniesione do właściwego sądu, co oznacza złożenie pisma zarówno w biurze podawczym sądu, jak i w jakimkolwiek jego wydziale, nawet niewłaściwym do podjęcia dalszych czynności sądowych (uchwała SN z dnia 24 czerwca 2002 r., I PZ 55/02, OSNP 2004, Nr 7, poz. 125). Dla zachowania terminu konieczne jest jednak, aby pismo zostało nadane pod adresem właściwego sądu (por. postanowienie SN z dnia 28 listopada 1987 r., III CZP 33/87, OSNC 1988, Nr 6, poz. 73). Mylne oznaczenie sądu powoduje, że o dokonanej czynności decyduje dopiero data wpłynięcia pisma do sądu właściwego, ewentualnie data jego nadania pod adresem tego sądu przez sąd niewłaściwy (por. B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydanie VI, WK 2016).

W rozpoznawanej sprawie odpis zaskarżonego wyroku Sądu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 17 grudnia 2018 r. Oznacza to, że 14-dniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego upłynął w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek). Jak wynika z akt sądowych, skarga kasacyjna została nadana w dniu 16 stycznia 2019 r. w Urzędzie Pocztowym w (...), na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Następnie Sąd pierwszej instancji przekazał skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego pismem z dnia 24 stycznia 2019 r., która została złożona do biura podawczego NSA w dniu 25 stycznia 2019 r. (k. 64 akt sądowych).

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy oznacza to, że skarga kasacyjna została wniesiona do Naczelnego Sądu Administracyjnego po terminie.

Mając na względzie powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 62 ust. 1 zdanie 2 w związku z art. 61 ust. 6 pkt 1 u.z.p.p.r., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.