Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1667944

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 marca 2015 r.
I GSK 1121/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Gronowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy ze skargi kasacyjnej B. P. S.A. w B.-B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 20 marca 2012 r. sygn. akt III SA/Gl 1204/11 w sprawie ze skargi B. P. S.A. w B.-B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia 12 maja 2011 r. nr. w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 16 października 2014 r., działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), zawiesił postępowanie w sprawie, do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości kwestii będących przedmiotem pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygn. akt I GSK 780/11, dotyczącego wykładni przepisów prawa unijnego, uznając, że wyjaśnienie tych wątpliwości będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie.

W dniu 12 lutego 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po rozpoznaniu w sprawie C-349/13 wniosku o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożonego przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) postanowieniem z dnia 5 marca 2013 r. sygn. akt I GSK 780/11 wydał następujący wyrok: "Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania oraz art. 1 ust. 3 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12, należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one temu, aby produkty nienależące do zakresu stosowania tych dyrektyw, takie jak oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, były objęte podatkiem regulowanym przez zasady identyczne jak te dotyczące systemu ujednoliconego podatku akcyzowego, ustanowionego przez rzeczone dyrektywy, jeżeli fakt objęcia rzeczonych produktów tym podatkiem nie powoduje formalności przy przekraczaniu granic w handlu pomiędzy państwami członkowskimi".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 4 zd. 1 p.p.s.a. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie. Skoro zatem w rozpoznawanej sprawie przyczyna zawieszenia ustała, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.