I GSK 10/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2469893

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2018 r. I GSK 10/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Borowicz (spr.).

Sędziowie: NSA Ludmiła Jajkiewicz, del. WSA Dorota Dąbek.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej B. H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt I SA/Gd 933/15 w sprawie ze skargi B. H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gdyni z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 30 stycznia 2018 r. pełnomocnik skarżącej kasacyjnie B. H., po wywołaniu sprawy i ustaleniu przez Sąd, iż przed dniem rozpoczęcia rozprawy do akt sprawy nie wpłynęło pismo o cofnięciu skargi kasacyjnej (co potwierdza notatka urzędowa z dnia 30 stycznia 2018 r. ujawniona do protokołu rozprawy) - złożyła oświadczenie, że w tym stanie sprawy cofa skargę kasacyjną. Powyższe oznacza, że skuteczne złożenie oświadczenia w przedmiocie cofnięcia skargi kasacyjnej nastąpiło na rozprawie, co uzasadnia umorzenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Cofnięcie skargi kasacyjnej na rozprawie nie daje podstaw do zwrotu wpisu z urzędu w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, dalej: p.p.s.a.) W świetle obowiązującego od dnia 15 sierpnia 2015 r. brzmienia art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zwrot wpisu następuje z urzędu jedynie, gdy pismo zostało cofnięte przed dniem rozpoczęcia rozprawy.

Z tych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. w związku z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.