Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3090751

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 października 2020 r.
I GPP 10/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Pietrasz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi M. S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VIII SAB/Wa 26/19 w sprawie ze skargi M. S. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

M. S. - dalej: skarżący - pismem z 15 czerwca 2020 r. (k. 194 akt sądowych) wniósł skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 26/19 w sprawie ze skargi M. S. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie spraw gospodarczych.

W wykonaniu zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału I Izby Gospodarczej NSA z 3 lipca 2020 r. sygn. akt I GPP 10/20 skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi na przewlekłość postępowania przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 zł w Kasie Naczelnego Sądu Administracyjnego bądź na rachunek bankowy NSA - w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania sądowego. W podstawie prawnej wezwania wskazano art. 17 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1259 z późn. zm.) w zw. z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.).

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu 28 lipca 2020 r. (k. 218 akt sądowych).

Zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 2020 r. Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Gospodarczej NSA polecił zwrócić się do Kasy Naczelnego Sądu Administracyjnego z prośbą o udzielenie informacji, czy w sprawie został uiszczony wpis od skargi na przewlekłość postępowania.

W piśmie z 28 sierpnia 2020 r. pracownik Wydziału Finansowo-Budżetowego NSA poinformował, że wpisu sądowego w sprawie nie zidentyfikowano.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy o skardze na przewlekłość postępowania (obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 75), w brzmieniu obowiązującym od 6 stycznia 2017 r., skarga na przewlekłość postępowania podlega stałej opłacie w wysokości 200 zł.

Wobec tego, że skarżący nie uiścił wpisu wraz z wniesieniem skargi na przewlekłość postępowania, Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Gospodarczej NSA prawidłowo wezwał skarżącego do uiszczenia należnej opłaty w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania. Pomimo upływu zakreślonego terminu, opłata ta nie została uiszczona.

Ustawa o skardze na przewlekłość postępowania nie przewiduje procesowych skutków nieuiszczenia wpisu, jednak w myśl jej art. 8 ust. 2 w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania toczącego się na skutek skargi sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy. Tym samym w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie art. 220 § 3 p.p.s.a., który stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Nadmienić należy, że sprawa, w której skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania nie należy do kategorii spraw, wymienionych w art. 239 p.p.s.a., w których skarżący z mocy ustawy nie miałby obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Wobec tego Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na przewlekłość postępowania, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.