I FZ 29/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2451921

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2018 r. I FZ 29/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia A. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 maja 2017 r. sygn. akt I SA/Po 418/17 w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od września 2015 r. do stycznia 2016 r. postanawia: zwrócić zażalenie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu w celu usunięcia dostrzeżonych braków.

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku wstępnego badania zażalenia A.S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 10 maja 2017 r. w sprawie I SA/Po 418/17 Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł, że nie spełnia ono wszystkich wymogów formalnych.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że przepis art. 194 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) stanowi, iż zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zażalenie złożone w niniejszej sprawie nie zawiera kompletnego uzasadnienia - brak jest bowiem strony 5 i 6 tego uzasadnienia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 180 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zwrócić zażalenie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu w celu usunięcia dostrzeżonych braków.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.