Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720934

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 19 września 2019 r.
I FZ 196/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Zubrzycki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M. A. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Go 4/19 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi M. A. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 12 października 2018 r., nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika przewidywanych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do sierpnia 2014 r. wraz z odsetkami za zwłokę postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 9 lipca 2019 r., I SA/Go 4/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim odrzucił skargę M. A. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z 12 października 2018 r. w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika przewidywanych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do sierpnia 2014 r. z odsetkami za zwłokę. W pisemnych motywach zaskarżonego orzeczenia wskazano, że zarządzeniem z 4 stycznia 2019 r. Przewodniczący Wydziału I wezwał Skarżącego reprezentowanego przez pełnomocnika do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego w kwocie 500 zł, pod rygorem odrzucenia skargi. W odpowiedzi Skarżący wniósł o zwolnienie go od kosztów sądowych. Ostatecznym postanowieniem z 14 maja 2019 r. sygn. akt I SPP/Go 21/19, WSA w Gorzowie Wielkopolskim utrzymał w mocy postanowienie referendarza sądowego z 4 kwietnia 2019 r., którym odmówiono Skarżącemu przyznania prawa pomocy. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 21 maja 2019 r. wezwano Skarżącego do wykonania w terminie 7 dni prawomocnego zarządzenia z 4 stycznia 2019 r. wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skutecznie pełnomocnikowi Skarżącego 10 czerwca 2019 r. Sąd pierwszej instancji wskazał, że termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął 17 czerwca 2019 r., natomiast należny wpis sądowy został uiszczony dopiero w dniu 28 czerwca 2019 r., a więc po upływie terminu zakreślonego w wezwaniu, w konsekwencji czego skarga podlegała odrzuceniu.

Powyższe postanowienie Strona zaskarżyła zażaleniem, wskazując, że z uwagi na zajęcie rachunków bankowych Skarżącego wystąpiła czasowa przeszkoda w uiszczeniu wpisu. W zażaleniu wniesiono o uchylenie kwestionowanego postanowienia w całości i przekazanie sprawy WSA w Gorzowie Wielkopolskim do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 214 § 1 i art. 219 § 1 p.p.s.a. strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. Zgodnie natomiast z art. 220 § 1 p.p.s.a. - sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata sądowa. W tym przypadku co do zasady przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie Strona została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł - wezwanie doręczono skutecznie 10 czerwca 2019 r., zakreślony w wezwaniu termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął jednak bezskutecznie (wymagana kwota wpisu sądowego od skargi została uiszczona dopiero 28 czerwca 2019 r.), wobec czego trafnie Sąd pierwszej instancji przyjął, że skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Okoliczności podnoszone w zażaleniu - dotyczące czasowej przeszkody związanej z zajęciem rachunków bankowych Skarżącego - nie mogły zostać uwzględnione w niniejszym postępowaniu zażaleniowym, którego istotą jest ocena legalności obiektywnych czynności procesowych, skutkujących odrzuceniem skargi. Tego rodzaju argumenty mogłyby ewentualnie zostać poddane pod rozwagę Sądu, gdyby Skarżący wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, z którego to uprawnienia nie skorzystano jednak w toczącym się postępowaniu sądowym.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny - na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a. - oddalił zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.