Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239187

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 listopada 2012 r.
I FSK 97/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Kołaczek.

Sędziowie NSA: Maria Dożynkiewicz (sprawozdawca), Ryszard Pęk.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej L. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 października 2011 r. sygn. akt I SA/Ke 286/11 w sprawie ze skargi L. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 17 marca 2011 r. nr... w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2005 r. postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 27 października 2011 r., sygn. akt I SA/Ke 286/11 oddalający skargę L. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z 17 marca 2011 r. nr... w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2005 r. został zaskarżony do naczelnego Sądu Administracyjnego skargą kasacyjną podatnika.

2. W piśmie procesowym, które wpłynęło do Naczelnego Sądu Administracyjnego, 28 listopada 2012 r., podatnik cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

3. Zgodnie z art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1270; dalej p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Przepis ten w związku z art. 193 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jak podniesiono w piśmiennictwie (vide B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005, str. 486-487,) odpowiednie stosowanie art. 60 p.p.s.a. oznacza, że sąd administracyjny drugiej instancji jest związany wnioskiem dotyczącym cofnięcia skargi kasacyjnej z uwagi na art. 183 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a. Wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada dyspozycyjności sprawia, że każde cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne.

4. Wobec powyższego należało na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 i art. 193 p.p.s.a. umorzyć postępowanie kasacyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.