Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1679211

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
I FSK 945/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Adam Bącal.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w W.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 1395/13 w sprawie ze skargi P. S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w W.) z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej postanawia:

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2)

zwrócić Ministrowi Finansów (organowi upoważnionemu: Dyrektorowi Izby Skarbowej w W.) z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych),

3)

oddalić wniosek P. S.A. z siedzibą w W. o zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 lutego 2015 r. pełnomocnik Ministra Finansów cofnął skargę kasacyjną wniesioną w rozpatrywanej sprawie.

Z uwagi na to, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest dla Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążące, stosownie do art. 60 i art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", - Sąd postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. Nie orzeczono zwrotu kosztów na rzecz Spółki w związku z tym, iż umorzenie postępowania z powodu cofnięcia skargi kasacyjnej nie znajduje się w katalogu orzeczeń wymienionych w art. 209 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.