Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1985505

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 października 2015 r.
I FSK 896/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bartosz Wojciechowski (sprawozdawca).

Sędziowie NSA: Janusz Zubrzycki, Roman Wiatrowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej G.(...) s.c. G. S., R. S., J. S. z siedzibą w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Rz 44/14 w sprawie ze skargi G.(...) s.c. G. S., R. S., J. S. z siedzibą w B. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 29 listopada 2013 r. nr (...), (...), (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec, czerwiec i lipiec 2012 r. postanawia:

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2)

zwrócić G.(...) s.c. G. S., R. S., J. S. z siedzibą w B.ze środków Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w R. kwotę 1.874 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt cztery) złote tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sygn. akt I SA/Rz 44/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę G. (...) s.c. G.S., R. S., J. S. z siedzibą w B. (dalej: "Spółka") na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 29 listopada 2013 r. nr (...), (...), (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec, czerwiec i lipiec 2012 r.

Od powyższego wyroku Spółka wniosła skargę kasacyjną.

Pismem z dnia 15 października 2015 r. pełnomocnik Spółki cofnął skargę kasacyjną w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Stosownie do art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przez Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Zatem powyższe przepisy będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku cofnięcia skargi kasacyjnej.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji. Rozstrzygnięcie o zwrocie wpisu uiszczonego od skargi kasacyjnej oparto na art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.