Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 706157

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 maja 2010 r.
I FSK 846/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Adam Bącal.

Sędziowie: NSA Krzysztof Stanik, WSA (del.) Tomasz Kolanowski (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2010 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Po 1130/08 w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 30 sierpnia 2006 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, luty od kwietnia do października i grudzień 2003 r. postanawia

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne w sprawie,

2.

zwrócić A. P. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu cały uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 4 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Po 1130/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę A. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 30 sierpnia 2006 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Od powyższego wyroku została złożona przez A. P. skarga kasacyjna.

W piśmie z 21 maja 2010 r. pełnomocnik skarżącego oświadczył, że w jego imieniu cofa skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwana dalej "popsa" skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Chociaż w przepisie tym mowa jest o skardze, to jednak będzie miał on również zastosowanie w przypadku cofnięcia skargi kasacyjnej. Przy czym, zastosowanie art. 60 popsa poprzez art. 193 cyt. ustawy, w postępowaniu kasacyjnym będzie ograniczało się wyłącznie do pierwszych dwóch zdań tego przepisu. Naczelny Sąd Administracyjny będąc związany granicami skargi kasacyjnej (art. 183 § 1 popsa), będzie bowiem również związany wnioskiem o jej cofnięciu (zob. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Zakamycze 2005, s. 486-487).

W tych okolicznościach Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 popsa orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji. Zaś o zwrocie całego uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej, orzeczono w jej punkcie drugim, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 popsa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.