Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 783610

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 lutego 2011 r.
I FSK 790/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Kołaczek.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku "A." A. i A. T. s.j. z/s w S. o wstrzymanie wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2009 r., sygn. akt I FSK 917/08 zawartego w skardze "A." A. i A. T. s.j. z/s w S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2009 r., sygn. akt I FSK 917/08 w sprawie ze skargi kasacyjnej "A." A. i A. T. s.j. z/s w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 4 października 2007 r., sygn. akt I SA/Rz 739/06 w sprawie ze skargi "A." A. i A. T. s.j. z/s w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 18 października 2006 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2001 r. postanawia odmówić wstrzymania wykonania wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze o wznowienie postępowania "A." A. i A. T. s.j. z siedzibą w S. (dalej jako Spółka lub Skarżąca) zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2009 r., sygn. akt I FSK 917/08.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek, jako nieuzasadniony podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwana dalej: p.p.s.a. - wniesienie skargi o wznowienie postępowania nie tamuje wykonania zaskarżonego orzeczenia. W razie uprawdopodobnienia, że zgłaszającemu wniosek grozi niepowetowana szkoda, sąd może w drodze postanowienia, wstrzymać wykonanie orzeczenia.

Złożenie skargi o wznowienie postępowania nie powoduje więc, że zaskarżony wyrok przestaje być prawomocny i na jego wykonanie ma wpływ samo wniesienie skargi o wznowienie. To dopiero wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia, w ramach tak rozpoczętego postępowania i uprawdopodobnienie grożącej skarżącemu niepowetowanej szkody daje podstawy do zastosowania przez sąd instytucji z art. 284 p.p.s.a. Uprawdopodobnienie to namiastka dowodu, wskazująca na możliwość zaistnienia niepowetowanej szkody. Co do zasady, uprawdopodobnienie nie może opierać się na samych twierdzeniach strony, ponieważ jest to pewnego rodzaju środek zastępczy i nie daje pewności, lecz tylko prawdopodobieństwo co do twierdzeń strony o określonym fakcie. Dlatego też, Sąd przy ocenie problematyki z tego zakresu musi opierać się na jakimś wskazanym przez podatnika materiale, który pozwalałby mu zająć określone stanowisko w sprawie.

Konkludując podkreślić trzeba, że instytucja wstrzymania wykonania określonego orzeczenia jest, jak wynika z art. 284 p.p.s.a., ochroną dla osoby, która wniosek taki składa, przed ewentualnymi skutkami wykonania orzeczenia. Objęcie jednak strony, składającej skargę o wznowienie postępowania, tego rodzaju ochroną nie jest jak wynika z wywodów powyższych działaniem podejmowanym przez sąd z urzędu. Nie jest również działaniem obligatoryjnym podejmowanym przez sąd po złożeniu wniosku w tym przedmiocie.

W rozpoznawanej sprawie Spółka nie uprawdopodobniła, że zachodzą przesłanki wynikające z art. 284 p.p.s.a. Do wykazania, że wnoszącemu skargę o wznowienie postępowania grozi niepowetowana szkoda nie jest wystarczający sam wniosek strony ani powtórzenie treści przepisu. Nie jest również wystarczający wywód Skarżącej odnośnie jej przypuszczeń i obaw. Uzasadnienie przedmiotowego wniosku powinno odnosić się do konkretnych okoliczności pozwalających wykazać, że wstrzymanie wykonania orzeczenia jest w danej sprawie obiektywnie zasadne, a uzasadnienie tych twierdzeń powinno zostać poparte dokumentami źródłowymi zwłaszcza dotyczącymi sytuacji finansowej oraz majątkowej składającego wniosek. W niniejszej sprawie Skarżąca Spółka wymogów tych nie spełniła, poprzestając jedynie na ogólnikowych twierdzeniach o ogłoszeniu upadłości i likwidacji jej majątku. Spółka nie dołączyła także do wniosku dokumentów, które mógłby przemawiać za koniecznością wstrzymania wykonania orzeczenia Sądu.

Należy zauważyć ponadto, iż potrzeba wstrzymania wykonania zaskarżonego orzeczenia nie wynika również z akt sprawy. Nadesłane przez Stronę, na wezwanie Sądu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy dokumenty, jak i formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, złożony przez Stronę nie zawierają aktualnych danych o majątku lub środkach trwałych Spółki. Stwierdzenie Strony zawarte w uzasadnieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy o zabezpieczeniu całego majątku Spółki przez komornika nie poparte zostało stosownym dokumentem. Samo zabezpieczenie majątku nie oznacza, że nie przedstawia on żadnej wartości, a oznacza tylko tyle, że nie jest on w aktualnej dyspozycji Skarżącej, co ewentualnie mogłoby mieć znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Z powodu braku przytoczonych powyżej wartości nie jest możliwe ich porównanie z wysokością przedmiotu zaskarżenia w celu oceny czy wykonanie orzeczenia spowoduje u Skarżącej niepowetowaną szkodę. Nie jest bowiem wystarczające, by okoliczności przemawiające za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego orzeczenia występowały w sprawie - sąd musi mieć o nich wiedzę i możliwość zweryfikowania tej wiedzy, a dostarczenie odpowiednich informacji i dokumentów w tym zakresie obciąża Stronę.

Nie znajdując zatem podstaw do uwzględnienia wniosku Skarżącej, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 284 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.