I FSK 609/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2677284

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2019 r. I FSK 609/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi S. K. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2011 r., sygn. akt I FSK 423/10 w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 marca 2009 r. sygn. akt III SA/Gl 746/09 w sprawie ze skargi M. w D. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2019 r. nr IBPP2/443-20/09/LŻ w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 7 marca 2019 r. S. K. wniósł o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2011 r., sygn. akt I FSK 423/10 wydany w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 2 listopada 2009 r., sygn. akt III SA/Gl 746/09 w sprawie ze skargi M. w D. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 27 marca 2009 w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego ww. wyrokiem w sprawie I FSK 423/10 podlega odrzuceniu.

W myśl art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym (§ 1). Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi (§ 2).

O tym, czy konkretny podmiot ma w danej sprawie chroniony interes prawny, decyduje przepis prawa. Najczęściej będą to przepisy prawa materialnego; jednakże mogą to być również przepisy procesowe lub ustrojowe. Od wykazania związku między chronionym przez przepisy prawa interesem prawnym a aktem lub czynnością organu administracji publicznej uzależnione więc jest uprawnienie do złożenia skargi (Kabat Andrzej. Art. 50. W: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. VII. Wolters Kluwer Polska, 2018). W orzecznictwie przyjmuje się, że interes prawny podmiotu wnoszącego skargę do sądu przejawia się w tym, że działa on bezpośrednio we własnym imieniu i ma roszczenie o przyznanie uprawnienia lub zwolnienie z nałożonego obowiązku (por. wyrok NSA z 20 lutego 2018 r., I OSK 3329/15, dostępny w internetowej bazie orzeczeń CBOSA).

Przepis art. 50 p.p.s.a. na podstawie art. 276 tej ustawy znajduje odpowiednie zastosowanie również w postępowaniu wznowieniowym.

S. K. w złożonej skardze o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie I FSK 423/10 wyjaśnił, że wyrok ten powoływany jest przez wspólnotę mieszkaniową w sprawie dotyczącej obowiązku regulowania przez niego opłat z tytułu dostawy mediów do lokalu. W ocenie S. K. powyższe powoduje, że ma on w niniejszej sprawie status strony postępowania. Biorąc jednak pod uwagę powyższe rozważania odnośnie legitymacji skargowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi za chybioną należy uznać argumentację S. K. w przedmiotowej kwestii. Brak jest bowiem podstaw aby przyjąć, że ma on interes prawny (w rozumieniu art. 50 § 1 p.p.s.a.) legitymujący go do wniesienia skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, w którym nie był stroną (art. 32 p.p.s.a.) bądź uczestnikiem na prawach strony (art. 33 p.p.s.a.), a które dotyczyło innego podmiotu, zaś kończący to postępowanie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w bezpośredni sposób nie kształtuje jego praw i obowiązków wynikających ze stosownych przepisów prawa materialnego, czy procesowego.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 276 p.p.s.a. stwierdził, że skarga o wznowienie postępowania w sprawie I FSK 423/10 - jako niedopuszczalna - podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.