Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1679189

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
I FSK 577/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Adam Bącal (spr.).

Sędziowie NSA: Janusz Zubrzycki, Roman Wiatrowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 1456/13 w sprawie ze skargi Z. sp.j. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 11 marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2)

zarządzić zwrot przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na rzecz Ministra Finansów kwoty 100 (słownie: stu) złotych uiszczonej tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 26 marca 2015 r. pełnomocnik Ministra Finansów cofnął skargę kasacyjną wniesioną w rozpatrywanej sprawie.

Z uwagi na to, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest dla Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążące, stosownie do art. 60 i art. 161 § 1 pkt 3 i w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", - Sąd postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.