Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239184

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
I FSK 539/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Artur Mudrecki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. Sp. z o.o. w T. w likwidacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2007 r., sygn. akt I Sa/Bd 560/07, w sprawie ze skargi B. Sp. z o.o. w T. w likwidacji na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 21 maja 2007 r., nr (...), w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2001 r. do stycznia 2002 r. postanawia:

1)

sprostować oczywiste omyłki w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2009 r., sygn. I FSK 539/08, w ten sposób, że w wersie: dwunastym, dziewiątym i trzecim liczonym od dołu wyraz "G." zastąpić "B.".

2)

sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2009 r., sygn. I FSK 539/08, w ten sposób, że w wersie piątym liczonym od góry wyraz "G." zastąpić "B.".

Uzasadnienie faktyczne

1. Wyrokiem z dnia 4 czerwca 2009 r., sygn. akt I FSK 539/08, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2007 r. sygn. akt I SA/Bd 560/07.

2. Pismem z dnia 20 listopada 2012 r., sporządzonym przez pełnomocnika Dyrektora Izby Skarbowej w B., wniesiono o sprostowanie ww. wyroku poprzez usunięcie oczywistej omyłki zaszłej w określeniu nazwy skarżącego. Wskazano, że powinno być B. Sp. z o.o. w T. w likwidacji, a nie G. Sp. z o.o. w T. w likwidacji.

Uzasadnienie prawne

3. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W sentencji orzeczenia, jako wnoszącą skargę oraz skargę kasacyjną, Sąd wskazał na G. Sp. z o.o. w T. w likwidacji. Zasądzając koszty postępowania kasacyjnego wskazał na G. Sp. z o.o. w T. w likwidacji. W uzasadnieniu orzeczenia również wskazał na G. Sp. z o.o. w T. w likwidacji. Tymczasem z akt sprawy wynika, że stroną skarżącą była B. Sp. z o.o. w T. w likwidacji.

W związku z tym, wymienioną wyżej oczywistą omyłkę Naczelny Sąd Administracyjny sprostował na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) (dalej u.p.p.s.a.) w sposób wskazany w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.