I FSK 506/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2657821

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2019 r. I FSK 506/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie Sędzia NSA Marek Kołaczek,, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2014 r. sygn. akt I SA/Rz 905/14 w sprawie ze skargi Gminy Majdan K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2014 r. nr IBPP3/443-356/14/AŚ w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem wydanym na rozprawie w 13 października 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", postępowanie w niniejszej sprawie do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane postanowieniem NSA z 25 sierpnia 2016 r., sygn. akt I FSK 294/15 do rozpoznania składowi siedmiu sędziów (sprawa zainicjowana powyższym pytaniem została zarejestrowana pod sygn. I FPS 4/16).

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2017 r. zagadnienie w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I FPS 4/16, postanowił - na podstawie art. 187 § 3 p.p.s.a. - przejąć sprawę do rozpoznania i prowadzić ją dalej pod sygn. akt I FSK 294/15.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z uwagi na okoliczność, że wyrokiem z 1 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął sprawę zainicjowaną pytaniem w sprawie sygn. akt I FSK 294/15 należało przyjąć, że ustała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.