Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682088

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
I FSK 403/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej S. (...) Spółka z o.o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Po 615/10 w sprawie ze skargi S. (...) Spółka z o.o. w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 31 maja 2010 r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 7 maja 2013 r. (sygn. akt I FSK 403/13) Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej "p.p.s.a."), zawiesił toczące się w niniejszej sprawie postępowanie kasacyjne. Sąd uznał bowiem, że na rozstrzygnięcie sprawy będzie miało wpływ wyjaśnienie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wątpliwości wynikających z pytania prejudycjalnego skierowanego przez NSA w postanowieniu z dnia 5 marca 2013 r. o sygn. akt I GSK 780/11.

Wyrokiem z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie C-349/13 Trybunał Sprawiedliwości UE rozpoznał wspomniane pytanie prejudycjalne.

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania kasacyjnego w niniejszej sprawie. Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.