Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 783591

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 marca 2011 r.
I FSK 402/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Artur Mudrecki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zawartego w skardze kasacyjnej S. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 października 2010 r., sygn. akt I SA/Łd 594/10, w sprawie ze skargi S. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 22 marca 2010 r., nr (...), w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2003 r. postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

1. Wyrokiem z dnia 29 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę S. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 22 marca 2010 r.

2. Od powyższego orzeczenia strona skarżąca złożyła skargę kasacyjną, w której zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

3. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) (dalej: u.p.p.s.a.) Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w art. 61 § 1 u.p.p.s.a., jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych wskazuje, że uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji spoczywa na stronie skarżącej (por. np.: postanowienia NSA z dnia 22 listopada 2004 r. FZ 474/04 oraz z dnia 31 sierpnia 2004 r. FZ 267/04). Ponadto, twierdzenia powinny zostać poparte dokumentami źródłowymi, zwłaszcza dotyczącymi jego sytuacji finansowej oraz majątkowej (por.: J. P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, LexisNexis 2006, s. 188).

Wniosek skarżącego nie zawiera wskazania przesłanek jak i uzasadnienia. Wobec nie przedstawienia przez skarżącego okoliczności mających wpływ na powstanie znacznej szkody lub spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków, Sąd nie miał możliwości dokonać oceny, czy faktycznie zachodzi niebezpieczeństwo ich powstania.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, uznając przedmiotowy wniosek skarżącego za bezzasadny w świetle art. 61 § 3 u.p.p.s.a. w związku z art. 193 u.p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.