Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 783576

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 marca 2011 r.
I FSK 290/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Artur Mudrecki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej L. Spółki jawnej z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 września 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 575/10, w sprawie ze skargi L. Spółki jawnej z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 7 lipca 2008 r., nr (...), w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r. oraz styczeń i luty 2007 r. postanawia:

1)

odrzucić skargę kasacyjną;

2)

zwrócić L. Spółce jawnej z siedzibą w G. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 2.502 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwa złote), tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 15 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę L. Spółki Jawnej z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 7 lipca 2008 r.

Od powyższego orzeczenia została złożona skarga kasacyjna. Skargę kasacyjną sporządził pełnomocnik strony skarżącej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu.

Artykuł 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: u.p.p.s.a.) wprowadził dwojakiego rodzaju wymagania, którym powinna odpowiadać skarga kasacyjna. Po pierwsze, winna ona czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym, wymienionym w art. 46 oraz w art. 47 u.p.p.s.a., po drugie powinna spełniać wymagania szczególne właściwe tylko dla niej, a mianowicie powinna zawierać m.in. "(...) wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany". Wymaga podkreślenia, że o ile niespełnienie wymagań stawianym pismom procesowym, stanowi brak, który może zostać uzupełniony w trybie art. 49 u.p.p.s.a. w zw. z art. 193 u.p.p.s.a., to niespełnienie wymagań szczególnych, przewidzianych tylko dla skargi kasacyjnej wymienionych enumeratywnie w art. 176 u.p.p.s.a. stanowi brak materialny niepodlegający sanacji.

W niniejszej sprawie autor skargi kasacyjnej nie zawarł w skardze kasacyjnej wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Tym samym tego rodzaju skarga kasacyjna, pozbawiona jednego ze swych podstawowych elementów konstrukcyjnych, jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 w zw. z art. 180 u.p.p.s.a.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 180 w zw. z art. 178 u.p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 u.p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.