Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 maja 2005 r.
I FSK 290/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Bącal.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w I Wydziale Izby Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 grudnia 2004 r. sygn. akt I SA/Kr 1575/04 w sprawie ze skargi Zakładów (...) w upadłości na postanowienie Izby Skarbowej w Krakowie z dnia (...) stycznia 2002 r. Nr (...) w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet należności głównej i odsetek postanawia:

1)

umorzyć postępowanie;

2)

zwrócić Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie połowę wpisu od cofniętej skargi kasacyjnej w kwocie 250 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 kwietnia 2005 r. r. pr. E. J., działając w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, cofnęła skargę kasacyjną z dnia 3 marca 2005 r., wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 grudnia 2004 r. sygn. akt I SA/Kr 1575/04 w sprawie ze skargi zakładów (...) w upadłości w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet należności głównej i odsetek.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarżący może cofnąć skargę. Sąd jest związany żądaniem strony, jeżeli stwierdzi jego dopuszczalność tj. jeżeli cofnięcie skargi nie zmierza do obejścia prawa lub nie spowodowałoby utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W rozpatrywanej sprawie Sąd nie stwierdził, aby istniały przesłanki negatywne, określone w powołanym wyżej przepisie prawa.

Z tych też względów na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

O zwrocie połowy uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy.