Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 maja 2005 r.
I FSK 253/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Zając.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I Izby Finansowej skargi kasacyjnej P. T. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2005 r., sygn. akt I FZ 23/05 w sprawie ze skargi P. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) czerwca 2004 r. Nr (...) w przedmiocie wydania zaświadczenia uprawniającego do wydania bonów paliwowych postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2005 r., sygn. akt I FZ 23/05 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie P. T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2004 r., sygn. akt I SA/Po 1046/04 w zakresie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) czerwca 2004 r., Nr (...) w przedmiocie wydania zaświadczenia uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych.

Dnia 1 kwietnia 2005 r. wpłynęła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga kasacyjna na powyższe postanowienie, zaskarżająca je w całości albowiem obraża ono obowiązujący stan prawny, w tym art. 45 Konstytucji RP. W uzasadnieniu przytoczono treść całej "kasacji" z dnia 25 marca 2005 r., jaką wniósł Pan D. R.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę kasacyjną jako niedopuszczalną należało odrzucić.

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwana dalej p.p.s.a.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jeżeli zatem ustawa przewiduje (w określonych sytuacjach), wydanie postanowienia i jednocześnie nie stanowi, że od takiego postanowienia przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej, to niedopuszczalne jest wniesienie tego środka odwoławczego. Należy zauważyć, iż artykuł 173 § 1 p.p.s.a. nie znajduje zastosowana w przedmiotowej sprawie, ponieważ dotyczy wyroków i postanowień wojewódzkiego sądu administracyjnego. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego są ostateczne i prawomocne. Nie przysługują od nich żadne środki zaskarżenia. Skarżący nie ma zatem możliwości wniesienia skargi kasacyjnej na przedmiotowe postanowienie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 w zw. z art. 180 p.p.s.a. należało skargę kasacyjną, jako niedopuszczalną, odrzucić.