Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549146

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 czerwca 2013 r.
I FSK 1989/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Barbara Wasilewska (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie Sędzia NSA Barbara Wasilewska,, po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 maja 2011 r., sygn. akt III SA/Gl 1497/10, w sprawie ze skargi A. Sp.z.o.o w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w. z dnia 31 marca 2010 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 17 grudnia 2012 r. zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie, na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), do czasu rozstrzygnięcia pytania prejudycjalnego skierowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 4 stycznia 2012 r., sygn. akt I FSK 484/11 do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Odpowiedź na skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny pytanie prejudycjalne została udzielona w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 maja 2013 r., sygn. akt C-169/12.

Z uwagi na okoliczność, że przyczyna zawieszenia postępowania ustała, gdyż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał rozstrzygnięcie w kwestii zakreślonej w pytaniu prejudycjalnym, należało podjąć zawieszone postępowanie z urzędu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.