I FSK 1844/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722634

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2019 r. I FSK 1844/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Wiatrowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów (obecnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Lu 1110/14 w sprawie ze skargi Gminy K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. nr IPTPP2/443-415/14-2/JS w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt I FSK 1844/15, w ten sposób, że w komparycji wyroku w wersie trzecim od dołu nr " IPTPP2/443-415/14-2/SJ" zastąpić nr "IPTPP2/443-415/14-2/JS".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 28 czerwca 2019 r., sygn. akt I FSK 1844/15, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 25 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Lu 1110/14. W powyższym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego błędnie określono numer interpretacji indywidualnej, wskazując, że jest nim "IPTPP2/443-415/14-2/SJ", podczas gdy przedmiotowe postępowanie kasacyjne zostało wszczęte w związku z interpretacją o numerze "IPTPP2/443-415/14-2/JS".

Zgodnie z art. 156 § 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), Naczelny Sąd Administracyjny może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Wskazana powyżej nieprawidłowość stanowi zaś oczywistą omyłkę, podlegającą sprostowaniu w ww. trybie.

W konsekwencji Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.