Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 maja 2005 r.
I FSK 173/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Juliusz Antosik.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I Izby Finansowej skargi kasacyjnej spółki A (sp. z o.o. w P.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. akt SA/Sz 901/03 w sprawie ze skargi spółki A na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia (...) marca 2003 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń, luty i wrzesień 2004 r. postanawia

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2.

zwrócić spółce A kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł stanowiących połowę wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 lutego 2005 r. spółka A (sp. z o.o. w P.), reprezentowana przez radcę prawnego, wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. akt SA/Sz 901/03, oddalającego jej skargę na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń, luty i wrzesień 2000 r.

Pismem z dnia 5 maja 2005 r. skarżąca Spółka, cofnęła wniesioną skargę kasacyjną.

Zgodnie z art. 60 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona może cofnąć skargę kasacyjną, pod warunkiem, że cofnięcie nie będzie zmierzało do obejścia prawa lub utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Sąd nie dopatrzył się istnienia wymienionych w powołanym przepisie przesłanek.

W związku z powyższym na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 ustawy., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji.

Ponadto zgodnie z art. 232 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd postanowił zwrócić stronie połowę wpisu od cofniętej skargi kasacyjnej tj. kwotę 50 zł.