I FSK 1704/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2411427

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2017 r. I FSK 1704/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Wiatrowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. F., J. B. i P. Ś. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 458/16 w sprawie ze skargi B. F., J. B. i P. Ś. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 30 listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia:

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne

2)

zwrócić B. F., J. B. i P. Ś. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 23 maja 2016 r., III SA/Wa 458/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę B. F., J. B. i P. Ś. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 30 listopada 2015 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

Od powyższego wyroku skarżący wnieśli skargę kasacyjną domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku w całości oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji.

Pismem z 7 grudnia 2017 r. pełnomocnik skarżących cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w rozpatrywanej sprawie, wszczęte wniesioną skargą kasacyjną, podlega umorzeniu.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369; dalej p.p.s.a.), skarżący może ją cofnąć, a cofnięcie skargi co do zasady wiąże sąd.

Na podstawie art. 193 powołanej ustawy przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 193 p.p.s.a. oznacza, że strona, która wniosła skargę kasacyjną, może ją cofnąć, a sąd jest tym wnioskiem związany.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.