Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 stycznia 2006 r.
I FSK 17/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Zając.

Sędziowie NSA: Arkadiusz Cudak (sprawozdawca), Artur Mudrecki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2006 r. na rozprawie w Wydziale I Izby Finansowej skargi kasacyjnej F. C. S. - (...), Spółki z o.o. w Lublinie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 9 lipca 2004 r. sygn. akt I SA/Lu 87/04 w sprawie ze skargi F. C. S. - (...), Spółki z o.o. w Lublinie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia (...) stycznia 2004 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku od towarów i usług za 2000 r. postanawia umorzyć postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie procesowym z dnia 16 stycznia 2006 r. pełnomocnik Firmy A. - rok założenia 1952" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 9 lipca 2004 r., sygn. akt I SA/Lu 87/04.

Wobec powyższej czynności procesowej strony skarżącej, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), umorzył postępowanie kasacyjne.