Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239163

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
I FSK 152/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej M. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 września 2010 r., sygn. akt I SA/Po 446/10 w sprawie ze skargi M. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 9 kwietnia 2010 r. nr... w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe Spółdzielni z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od kwietnia do grudnia 2004 r., od stycznia do lipca 2005 r. i od września do grudnia 2005 r. postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 2 września 2010 r., sygn. akt I SA/Po 446/10 oddalający skargę M. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z 9 kwietnia 2010 r. nr... w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe Spółdzielni z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od kwietnia do grudnia 2004 r., od stycznia do lipca 2005 r. i od września do grudnia 2005 r. został zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargą kasacyjną podatniczki.

Wydanym na rozprawie 28 listopada 2011 r. postanowieniem Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w tej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie Dz. U. t.j. z 2012 r., poz. 270; dalej p.p.s.a.) do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego składowi siedmiu sędziów NSA w postanowieniu NSA z 23 listopada 2011 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 1338/10. W ocenie Sądu zagadnienie to miało również istotne znaczenie w niniejszej sprawie.

25 czerwca 2012 r. skład powiększony Naczelnego Sądu Administracyjnego przejął sprawę, w której powstało zagadnienie prawne, do rozpoznania i 26 listopada 2012 r. wydał wyrok pod sygn. akt I FPS 4/11 - tym samym ustała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania.

Wobec powyższego działając na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.