Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231192

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 lutego 2017 r.
I FSK 1412/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Adam Bącal.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w B.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 274/16 w sprawie ze skargi S. (...) z siedzibą w S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w B.) z dnia 7 grudnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2)

zwrócić Ministrowi Rozwoju i Finansów (organowi upoważnionemu: Dyrektorowi Izby Skarbowej w B.) z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 24 maja 2016 r., I SA/Sz 274/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w sprawie ze skargi S. (...) z siedzibą w S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w B.) z 7 grudnia 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług, oddalił skargę.

Od powyższego wyroku organ wniósł skargę kasacyjną.

Natomiast pismem z 26 stycznia 2017 r. (data wpływu: 30 stycznia 2017 r.) pełnomocnik organu cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Na podstawie art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 183 p.p.s.a. oznacza, iż strona może cofnąć skargę kasacyjną, a Sąd jest tym wnioskiem związany.

W tych okolicznościach Sąd, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.