Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1815086

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 października 2015 r.
I FSK 1402/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Chustecka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 grudnia 2012 r., sygn. akt III SA/Gl 1262/12 w sprawie ze skargi Gminy B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 28 marca 2012 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) dalej: p.p.s.a., zawiesił postępowanie do czasu wypowiedzenia się przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie pytania prejudycjalnego zadanego przed tut. Sąd postanowieniem z dnia 10 grudnia 2013 r., sygn. akt I FSK 311/13.

Wyrokiem z dnia 29 września 2015 r., sygn. akt C-276/14 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi w przedmiocie wymienionego powyżej pytania prejudycjalnego.

Mając zatem na uwadze, że przyczyna zawieszenia postępowania ustała, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.