I FSK 1393/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2761887

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2019 r. I FSK 1393/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz.

Sędziowie NSA: Hieronim Sęk (spr.), del. Krzysztof Wujek.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 49/18 w sprawie ze skargi Gminy X. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 6 listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia 2010 r. do grudnia 2011 r. postanawia:

1. umorzyć postępowanie kasacyjne,

2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku kwotę 6.211 (słownie: sześć tysięcy dwieście jedenaście) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 21 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 49/18, uwzględnił skargę Gminy X. i w wyniku tego uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (dalej: Dyrektor IAS) z dnia 6 listopada 2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2010 r. do grudnia 2011 r.

2. Od powołanego wyroku Dyrektor IAS, działając poprzez swojego pełnomocnika radcę prawnego L.G., wniósł skargę kasacyjną, uiszczając wpis w kwocie 6.211 zł. Pismem procesowym z dnia 31 października 2019 r., które wpłynęło do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem rozprawy (posiedzenie w celu przeprowadzenia rozprawy wyznaczono na dzień 6 listopada 2019 r., a pismo wpłynęło w dniu 31 października 2019 r.), Dyrektor IAS - reprezentowany przez radcę prawnego E.S. - cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

3. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

3.1. W przepisach postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie uregulowano wprost kwestii cofnięcia skargi kasacyjnej. Zgodnie jednak z art. 193 ab initio ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) w takim przypadku do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Dotyczy to między innymi art. 60 powołanej ustawy. Przepis ten stanowi, że: "Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności."

3.2. W realiach niniejszej sprawy Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w świetle powyższych przepisów Dyrektor IAS, w którego imieniu wniesiono skargę kasacyjną, mógł po jej wniesieniu dalej nią rozporządzać, w tym skorzystać z prawa do jej cofnięcia, co też w sposób prawem dopuszczalny uczynił za pośrednictwem swojego pełnomocnika. Wobec tego należało umorzyć postępowanie kasacyjne na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 i art. 193 ab initio p.p.s.a.

3.3. O zwrocie całego wpisu uiszczonego od skargi kasacyjnej, orzeczono z urzędu zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.