Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239142

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
I FSK 1225/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Jarmasz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2079/10 w sprawie ze skargi E. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 18 czerwca 2010 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2004 r. postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 31 maja 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej jako "p.p.s.a.") zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej E. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2079/10, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie I FSK 174/11.

Z uwagi na okoliczność, że 3 grudnia 2012 r. w sprawie I FPS 1/12, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w przedmiocie wskazanego wyżej zagadnienia prawnego, a tym samym ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.