I FSK 1198/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2699075

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2019 r. I FSK 1198/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów (obecnie: Szef Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 2368/14 w sprawie ze skargi Gminy P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 9 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 2368/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę Gminy P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów (dalej: organ) z 25 lipca 2014 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług i uchylił zaskarżoną interpretację.

Od powyższego wyroku organ wywiódł skargę kasacyjną.

Postanowieniem wydanym na rozprawie 22 czerwca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.") zawiesił postępowanie wszczęte ww. skargą kasacyjną. Sąd uznał bowiem, że na rozstrzygnięcie sprawy będzie miało wpływ udzielenie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedzi na pytania prejudycjalne w sprawie C-140/17.

Z uwagi na okoliczność, że wyrokiem z 25 lipca 2018 r., C-140/17, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął zadane pytania prejudycjalne i tym samym ustała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.