Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1678321

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
I FSK 1131/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Oleś.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 stycznia 2013 r. sygn. akt III SA/Gl 1333/12 w sprawie ze skargi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - (...) w R. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 5 czerwca 2014 r. zawiesił na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej p.p.s.a.) postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 stycznia 2013 r., sygn. akt III SA/GL 1333/12, do czasu rozstrzygnięcia pytania prejudycjalnego zawartego w postanowieniu NSA z dnia 22 października 2013 r. o sygn. akt I FSK 1389/12 przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W dniu 16 kwietnia 2015 r. przyczyna zawieszenia postępowania ustała - Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie o sygn. akt C-42/14.

Z uwagi na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 131 i 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.