I FSK 1055/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2699072

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2019 r. I FSK 1055/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Gminy D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 lutego 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 1351/14 w sprawie ze skargi Gminy D. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 19 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 1351/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Gminy D. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 16 lipca 2014 r. w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Od powyższego wyroku Gmina D. wywiodła skargę kasacyjną.

Postanowieniem wydanym na rozprawie 8 czerwca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.") zawiesił postępowanie wszczęte ww. skargą kasacyjną. Sąd uznał bowiem, że na rozstrzygnięcie sprawy będzie miało wpływ udzielenie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedzi na pytania prejudycjalne, przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 22 grudnia 2016 r., w sprawie I FSK 972/15.

Z uwagi na okoliczność, że wyrokiem z 25 lipca 2018 r., C-140/17, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął zadane w ww. sprawie pytania prejudycjalne i tym samym ustała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.