Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239138

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 grudnia 2012 r.
I FSK 1055/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Stanik.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1617/09 w sprawie ze skargi R. S. Ltd. z/s w Wielkiej Brytanii na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 8 lipca 2009 r. nr... w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku od towarów i usług za 2007 r. postanawia: w sentencji wyroku z dnia 12 września 2012 r., sygn. akt I FSK 1055/10 sprostować oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że w nagłówku w miejsce sygnatury I FSK 1055/11 wstawić sygnaturę I FSK 1055/10.

Uzasadnienie faktyczne

W sentencji wyroku z dnia 12 września 2012 r., Naczelny Sąd Administracyjny powołał błędną sygnaturę sprawy wskazując "Sygn. akt I FSK 1055/11" zamiast "Sygn. akt I FSK 1055/10."

Stosownie do treści art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - "p.p.s.a." Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.