I FSK 1048/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2517879

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2018 r. I FSK 1048/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1348/14 w sprawie ze skargi P. Spółka Akcyjna w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 3 września 2014 r., nr (...) w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przeniesienia własności nieruchomości i ruchomości w zamian za umorzenie akcji postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie 22 marca 2017 r., w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 10 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1348/14, na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.) postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne: "Czy przekazanie przez spółkę akcyjną nieruchomości akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. z 2006 r. Nr L 347, s. 1)?".

Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") zawiesił postępowanie w sprawie do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego wyżej pytania prejudycjalnego.

W związku z tym, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 13 czerwca 2018 r., w sprawie C-421/17, rozstrzygnął ww. pytanie prejudycjalne, a zatem ustała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania, należało - na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 p.p.s.a. - podjąć zawieszone w niniejszej sprawie postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.