Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3096739

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 grudnia 2020 r.
I DSK 2/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Adam Roch.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie dyscyplinarnej I DSK 2/20, dotyczącej prokuratora D.D. działając na podstawie art. 618a § 1 i § 4 k.p.k. w zw. z art. 171 pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze postanowił:

przyznać świadkowi M.J. zwrot poniesionych kosztów dojazdu w wysokości 589,24 zł. (pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, 24/100 groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Świadek M.J. został wezwany na rozprawę dyscyplinarną dotyczącą prokurator D.D. Jego zeznania dotyczyć miały okoliczności związanych z pełnioną przez niego wcześniej służbą w Komendzie Powiatowej Policji w O. Świadek stawił się na wezwanie na rozprawie w dniu 16 grudnia 2020 r., gdzie oświadczył, iż nie pracuje już w KPP, a w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w P. W związku z powyższym przyjąć należało, art. 618e k.p.k. nie znajduje w odniesieniu do niego zastosowania, a przysługują mu koszty dojazdy ustalane na podstawie przepisów ogólnych, tj. art. 618a § 1 i § 4 k.p.k. w zw. z art. 171 pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.

Świadkowi przysługuje zatem zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem, zgodnie z wnioskiem, przy czym górną granicę tej należności stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, świadkowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu, ustalonej przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Maksymalna stawka za 1 km przebiegu wynika z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy i dla samochodu o pojemności silnika powyżej 900cm3 wynosi 0,8358 zł.

Wobec przejechania przez świadka dystansu 705 km na trasie z miejsca zamieszkania do W. i z powrotem, zasadne było przyznanie mu zwrotu kosztów dojazdu w wysokości 589,24 złotych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.