Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634145

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 14 marca 2019 r.
I DSI 7/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Piotr Sławomir Niedzielak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie radcy prawnego K. B. obwinionego o przewinienia z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zw. z art. 11 i innymi Kodeksu Etyki Radcy Prawnego po rozpoznaniu w Izbie Dyscyplinarnej na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 14 marca 2019 r. skargi radcy prawnego na orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt WO (...) o uchyleniu orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...). z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. akt D (...) i przekazaniu sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania na podstawie art. 531 § 1 k.p.k. w zw. z art. 539a § 3 k.p.k. w zw. z art. 539f k.p.k. postanawia:

1. pozostawić bez rozpoznania przyjętą skargę,

2. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.