Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3093814

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 24 listopada 2020 r.
I DO 55/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Adam Tomczyński.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu sprawy wglądu prok. J. K. do dokumentów dołączonych do wniosku o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prok. J. K. postanowił:

na podstawie art. 135 § 7 Prawa o prokuraturze

1. wyrazić zgodę J. K. i jego obrońcy na wgląd do dokumentów

1) zgromadzonych w załączniku nr 2 do akt sprawy o sygn. PK XIV Ds. (...):

- tom I: k. 1 - 50, k. 92 - 180;

- tom II: k. 244 - 286, k. 317 - 394;

- tom III: k. 396 - 697;

- tom IV: k. 698 - 869;

- tom V: k. 904 - 955, k. 963 - 980, k. 1006 - 1041;

2) zebranych w aktach Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (akta główne, zawierające m.in. wniosek o uchylenie immunitetu oraz akta dodatkowe, zawierające wybrane dokumenty z kart 1058 - 1066, 1079 - 1103, 1204 - 1236, 1297 - 1311, 1328 - 1343, 1369 -1371, 1404 - 1407; 1453 - 1456, 1504 - 1507; całość w czerwonych obwolutach)

2. odmówić prokuratorowi wyrażenia zgody na wgląd do pozostałych dokumentów dołączonych do wniosku, o którym mowa w komparycji niniejszego postanowienia

3. nie wyrazić zgody na kopiowanie akt, w tym na robienie zdjęć i fotokopii.

Uzasadnienie faktyczne

A. G. - naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, w sprawie o sygn. PK XIV Ds (...), wniósł o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej J. K., prokuratora Prokuratury Rejonowej w T. i dla potrzeb postępowania zgromadził i przekazał akta sprawy I DO 55/20.

Składając powyższy wniosek prokurator wnioskodawca na podstawie art. 135 § 7 zd. 2 Prawa o prokuraturze zastrzegł, że załączone do wniosku dokumenty w postaci akt postępowania o sygn. PK XIV Ds. (...) nie mogą być udostępnione J. K., ani też ewentualnie ustanowionemu pełnomocnikowi, z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego.

W tej sytuacji konieczne stało się wyznaczenie posiedzenia w sprawie wglądu prokuratora do dokumentów w związku z art. 135 § 7 zd. 2 in fine Prawa o prokuraturze.

Sąd postanowił wyrazić zgodę na wgląd do dokumentów opisanych w pkt 1. stanowiących podstawę i istotny merytorycznie element wniosku. Pozostałe dokumenty załączone do wniosku dotyczą postępowań objętych innymi wnioskami immunitetowymi i nie odnoszą się bezpośrednio do wniosku wobec prok. J. K. Nie jest również zamiarem sądu dyscyplinarnego korzystanie w procesie orzekania z innych dokumentów załączonych do wniosku prokuratora niż udostępnionym prok.

J. K. do wglądu.

Wgląd do dokumentów znajdujących się w załączniku nr 2 do akt sprawy i w aktach dodatkowych podlegających udostępnieniu pozwala na ewentualne przygotowanie obrony przez osobę objętą wnioskiem. Prawo do obrony nawet na etapie postępowania immunitetowego sąd uważa za podstawowe i istotniejsze od ochrony dokumentów będących podstawą wniosku. Jednocześnie sąd dokonał selekcji pozostawiając w aktach podlegających udostępnieniu prokuratorowi tylko dokumenty bezpośrednio związane z zarzutem, które aliter muszą stać się podstawą orzekania ad casum. Dokumenty niekonieczne przy podejmowaniu decyzji sąd pozostawił w niejawnej części akt. Należy też podkreślić, że dokumenty złożone do wniosku składają się w dużej części z dokumentów znanych prokuratorowi oraz nagrań telefonicznych rozmów prokuratora z policjantami, nie ma więc potrzeby zachowania wewnętrznej tajności tych dokumentów.

Zakaz kopiowania (w każdej formie) jest standardową procedurą ochrony zewnętrznej niejawności postępowania przygotowawczego.

Zgoda wyrażona dla prokuratora obejmuje także jego obrońcę jeśli zostanie ustanowiony.

Z tych względów Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.