Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1455714

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 4 lipca 2008 r.
I CZ 38/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tadeusz Wiśniewski (sprawozdawca).

Sędziowie SN: Jan Górowski, Dariusz Zawistowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa F. K. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w P. o ustalenie nieistnienia uchwał, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 4 lipca 2008 r., zażalenia strony pozwanej na postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 18 lutego 2008 r., sygn. akt VI ACz (...), oddala zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Apelacyjny odrzucił skargę kasacyjną pozwanego na postanowienie tego Sądu z dnia 23 listopada 2008 r. w przedmiocie oddalenia zażalenia strony pozwanej na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 14 sierpnia 2007 r. o odrzuceniu apelacji. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że skarga kasacyjna nie przysługuje od tego rodzaju orzeczeń.

W zażaleniu pozwana spółdzielnia wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 3981 § 1 k.p.c. skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego przysługuje jedynie od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie.

Zaskarżone postanowienie w przedmiocie oddalenia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu apelacji przez Sąd pierwszej instancji nie należy do wskazanych w art. 3981 § 1 k.p.c. postanowień. W związku z powyższym skarga kasacyjna strony pozwanej podlegała odrzuceniu (art. 3986 § 2 k.p.c.).

Podkreślić należy, że w obecnym stanie prawnym orzeczenia w przedmiocie odrzucenia apelacji jako postanowienia kończące postępowanie w sprawie podlegają zaskarżeniu w drodze zażalenia, w tym również w pewnych sytuacjach także do Sądu Najwyższego (art. 3941 k.p.c.).

W tej sytuacji Sąd Najwyższy oddalił zażalenie, jako nieuzasadnione (art. 3941 § 3 k.p.c. w zw. z art. 39814 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.