Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2675095

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 22 maja 2019 r.
I CZ 119/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Paweł Grzegorczyk.

Sędziowie SN: Marta Romańska (spr.), Kazimierz Zawada.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w W. przy uczestnictwie E. F. i in. o wpis, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 maja 2019 r., na skutek zażalenia wnioskodawcy (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w W. na postanowienie Sądu Okręgowego w W. z dnia 21 sierpnia 2017 r., sygn. akt V Ca (...), prostuje z urzędu postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2019 r., sygn. akt I CZ 119/17 poprzez skreślenie słów "M. R." i "J. W." w rubrum tego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.