Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619184

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 23 stycznia 2019 r.
I CSK 776/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Agnieszka Piotrowska.

Sędziowie SN: Józef Frąckowiak, Maria Szulc (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. K. przeciwko K. I. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 stycznia 2019 r., skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 13 kwietnia 2017 r., sygn. akt I ACa (...),

1) oddala skargę kasacyjną;

2) zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2700,-(dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.