Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2664788

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 21 maja 2019 r.
I CSK 663/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa P. S.A. w W. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 21 maja 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. akt V ACa (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.